10. مارس 2022 | Kalissai Massih FA

عبادت و پرستش

برنامه عبادت ما روز های یکشنبه از ساعت 10:30 – 11:30 به زبان آلمانی و از ساعت 12:30- 14:00 به زبان فارسی برگذار می شود. در این برنامه ما با سرود ها خدواند را پرستش می کنیم، از کلام خداوند می شنویم، برای نیاز های همدیگر و جامعه دعا می کنیم و بخاطر اینکه خداوند در زندگی ما در کار است از خدواند شکرگذاری می کنیم و بعد از برنامه عبادت ما باهم چای و قهوه صرف می کنیم و باهم مشارکت داریم. دروازه کلیسای ما بروی همگی باز است و ما همگی را با آغوش باز می پذیریم و آخوش آمد می گویم.