16. آگوست 2022 | Kalissai Massih FA, Start-News

چهل سال افغانستان – شام گفتگو – .23 اگوست

چهل سال افغانستان – شام گفتگو در کلیسای مسیح

داکتر آرلی و جانس لیون در گفتگو با قربان سلطانی.   .23 اگوست ساعت 7 عصر در کلیسای مسیح التونا

زوج کانادایی داکتر آرلی و جانس لیون در هامبورگ مهمان ما هستند

پاستر قربان سلطانی با آنها در باره تجربیات شان با جامعه افغان در دوران  40 سال صحبت و گفتگو می کند

 آیا دوست دارید در باره رشد مسیحیت و فرهنگ در افغانستان و افغان های که در کشور های مختلف است بشنوید؟

پس در این برنامه سهم بگیرید. ورودی رایگان است

در آخر برنامه این امکان وجود دارد تا هر کس با میل خود مقدار پولی که دوست دارند برای خدمت با جامعه افغان هدیه بدهد