18. April 2020 | nachdenkenswert, Start-News

Predigt 19.4.2020 Wer lesen kann, der lese! :)

 ترجمه موعظه  اشعیا 40 : 26ـ31  19/ اپریل

ی پاهای من چراغ و برای راههای من نور است. 

یسای عزیز!

 „خداوند قیین خبر غیرقابل باور بر دوش از ییام در زندگی روزمره در راه هستیم!

چه جشن قیامیییام ان از 2000 هزار سال پیش تا به امروز در دنیای ما پخش شده:

„اری“ خدا به حیات را نمیید!

این امر از زمان اولین جشن قیام معتبر است. امروز اعتبار دارد.وتا ابدیت خواهد داشت!

ییگر به ابدیتییگرداند. در زمان قبل از قیام. 

قوم اسراعیل ییام دیگر جداییگری همچنین به نسبت تجربه ما از ی

اما انها هم دوباره براه افتادند همراه با شادی برای شروع جدید و شاید هم مثل شاگردان و ما در ایی ضعف در اطمینان. 

اما انها میینده ای خوب و روشن در انتظارشان میباشد و به این امر بسیار اطمینان داشتند.

خروج از مصرـ این قیام بزرگ انها بود و جشن شادمانی قوم اسراعییل و شادی از ان یاد می

و بعد از ان وارد سرزمین موعود شدند .فرقی نمییا با جنگ قدم به انجا گذاشتند و انچه خدا به انها داده بود را دریین را. اورشلیم را.

انها سرودهایی میخواندند انهم چه سرودهایی!اسراعیلیها در ان باره خواندن سرودهایی و شادمانی و پرستشی از ییگر سبقت میجستند.

حقیقتا ان سرودها اولین سرودهای الهی بودند.

به معنای واقعیی صهیون شادیییستاییم و جلال میدهیم.

و بعد از ان دیگر خبری از سرودهای شادمانیی

در انزمان بعد از مدتی تبدیل به اسیران بابل گشتند. و زمانیی تارییها میگذشتند به یی دهد.

ییز چیده شده جلوی چشمان دشمنانشان؟ 

انجا نشسته بر حوض های بابل هیچ رویایی نداشتند و شاخه های درخت عزا افتاده بودند.

قوم اسراعییی.و چشمهایشان نیز همچنین,به زمی

ییانس )

اشعیا 40: 26 ـ 31

چشمان خود را به اعلی برافرازید و ببینییینها را میافرییینها را به شماره بیرون می اورد, و انها را جملگی به نام مییچی

ای یعقوب, چرا با خود می اندیشی؟ و ای اسراعیل چرا میگویی: طریق من از خداوند پنهان است, و خدایم دادرسی مرا به فراموشی سپرده؟ِّ

ایا ندانسته ای؟ ایا نشنیده اییهوه خدای سرمدی است, افریی زمین؟

او هرگز درمانده و خسته نمیشودخسته را قوٌت میبخشد,و ناتوانان را نیروی بیشتری عطا می

حتی جوانان نیز خسته و درمانده میشوند,و جوانمردان از پا میی خداوند انتظار مییروی تازه خواهند یافت خواهند دوید و خسته نخواهند شد,خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.

یسای عزییا 40

1,اولاٌ:

هر فردی خسته است وگاهی خسته میشود.

در شش ایاتییدی

قوم اسراعیل خسته شده بوند.انها در اسارت به سر میبردند, امیین معود بازگردند اما هیچ رویدادی نمیشد. میشود اینطور گفت, قرنطیته بدون تخمین پایان. و نه تنها روزها از پس روزها , ماه ها و حتی سال ها از پس سالها!

اینجا دیگر واقعا انسان دوام نمی اورد……

اینجا گاها حتی سرود پرستش خواندن از یاد می رود. یی از نویسندگان مزامیی دیگر پیدا میی خواندن میدهد.

بله این اهنگها را مییز خواند:

طریق من از خداوند پنهان است و خدایم دادرسی مرا به فراموشی سپرده است. سرودهای دادخواهی. زجه و ناله نه فقط به دلایل ظاهرییمان.“ خداوندا من دیگر هیچ چیزی حس نمیینجا دیگر هیچ چیزی وجود ندارد….

یینجا میابیم براییییی دارد.

نه با یییی هستم و خستگی و درماندگی معنی عمیقتری در اینجا میدهد.

در زبان المانی اینطور میگوییم, زندگییییده, و بر شانه هایم سنگینی چسبنده اییمانم را در بر گرفته.

اینجا دیگر نمیتوان بالا امد. شما سنگینی زندگی را حس مییی هستییفهمم.در اسارت بابل نشسته و منتظر برگشت به اورشلیم , اما هیچ اتفاقی نمی افتد.

من هم این را مییدوار به تغییرات و بهتر شدن اوضاع هستم اما مایوس و سرخورده میشوم. نه به دلیی در این دنیا. و اساسا در زندگی. دنیا تغیییگر درد مهاجران و پناهندگان نیست…..نه, من سرخورده و مایوس خواهم شد. 

یساهای بند ایوانگلییسای ازاد……

همیشه و دوباره همیشه نه برای اسراعیلیان و نه برای من هیچ اتفاقی روی نداد. اییین میییی ایمانی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.

نجات از مصر .قیام و شادیهای پس از ان و بعد دوباره هیچ.و دوباره هیچ.و طولانی مدت دوباره هییشود؟ انسان نمیییی انجام میدهد در زندگی اسراعیل و یا مسیحیان چه وقت دوباره بیدارییا در زندگی فردی در گذر اوقات زندگیمان سوال مییم:

چه زمان من من من تجربهای

اییییده میشود.

اسراعیل یید همیی جامعه خودمان هم پیدا مییم. جامعه خسته.این فقط اسراعیییح علایم ییش فعال و مدام در استرس و افسرده مییعتا انسان را پایین می

در ضمن اییسا نیز مییسا جزیی از جامعه میباشد. ما خسته و درمانده شده ایم.

مدت مدیدییسا دایما در حال اصلاحات و برنامه ریزییدها و توانایی و تغییرات و فتواها و و …….اینها انسان را خسته می

اگر بخواهم در این موعظه اییین امر مرا خسته مییین هم مضاف بر ان دیگری باعث خستگی بیشتر میشود تا جاییین موعظه در خواب روم.

در حین ایییا تا به حال پاستوریییلی زیاد هست…….

ویدیییپ,……را هم خیلیها دییشمارند. با این وجود از یین زمینه فرسودگی و خستگی سوالاتی

من با خانم دورتیییسای ازاد ایوانگلی

اولین سوال من : بر اثر چه انسانها خسته میشوند؟

جواب: ما متفاوت هستیم در رابطه با خسته شدن و درمانده شدن. همه در این اوضاع و احوال از نظر ایمانی و روحانی ییستیم. اگر چه همه با بر دوش گرفتن این پییی روزمره قدم گذاشته ایم.

ما متفاوت هستیم….و ییتواند برایین به همه ما مربوط است.

ییل به این فرمول دارند,بررسییین بسیار مهم هست.

دومییاری دهنده در مورد مطلب فشار با خستگی اشعیا را به من نشان میدهد.

ای اسراعیلیان, مسیحیان,المانیها,سوالت شما از زندگی و ادامه ان در اییینها بیایید؟ در حالت عادر یهودیان و مسیحیان با یاداوریی بزرگ خداوند میتوانند پایی داشته باشند از نظر مشورتی.

اما با تمام اینها وقتیید نشته و خسته هستیم.و دیگر هیی بزرگ خداوند برایمان زنده نمیشوند.

هقته اینه هم از ان روزهاییتوانیم از ان یییل 1834 در رود البه ییگر تعمید گرفت و یییسای بابتیست در هامبورگ تاسییسای ما در ایین چنین خاطراتی میتوانند به ما انگیزه بدهند اما نه اییدی

به همین دلیل بود ه اسراعی

انیییخواند : چشمان خود را به اعلی بر افرازید …..

سوال این نییاداوری این خاطرات به حال خوش گذشته باز میگردیم یانه. بیشتر اشاره به اییگوید سرت را بر افراز  و چشمت را از زمین بر گی

ایی قادر متعال به ما دوباره نیرو وقوٌت میدهدوخداییی را افریده نجات دهنده و یاور ماست.

اشعیا را میشود ایییی افریننده ماه و سیارات و ملیاردها ستاره را افریده حامی توست.

یسای عزیز.بیایید برای هفته اییم, از همه موهبتها لذت ببریی خدا را نظارهگر باشییییات اری گفته را نمیید.

توصیه : وقتی را برایید و در حین گردش در طبیعت به زندگی سرشار از حیات بیندیشید و به خود بگویییینها را خدای اسمانی افریده.

یایراد به دین وجود دارد. 

خدایان بابلیان ان زمان :خورشییینجا ایرادیی خلق با مخلوق را ایماندارن انزمان هم به اشتباه پرستیده اند .و اییییخوانیم خدای

 2.“او انها را بیرون می اورد خدای ستارگان“ 

او انها را یرون میید خروج قوم اسراعیل از بندگی و بردگی مصر است. خلقت و تاریخ به ییگر وابسته اند. در این ایات از خارج اوردن براب مثال خلقت استفاده شده.

نخلقت می اندیشیم و نطاره گر ان میشویم.

یسازد.

در رابطه با توصیییی یی افتد.

خدا من قدرت عجیبی است.این قدرتییدهد.در لحظاتیینش و قدرتش نگاه مییم بگوییم: اینطور هست اینطور.خدا قدرت می بخشد.

یسای عزیز!

هر انسان خسته میشود و خسته است.

باید با اگاهییم.

و نه, ما نباید تا اخریت قدرتمان در حال فعالیت باشیم.

بودن قدرت است و جلال.

چون خداوند قییم بعضییم.

همیشه نبیاید در حال بایستن باشیم.

اما باییم.

سر را بر افرازیم.

چشمهاییم.

برای مثال افریده ها را ببینیم.

این به ما قدرت افریننده را مینماباند.

او نجات دهنده ما نیزهست.

ین ما نیستییرو میدهد.اینطور هست انطور.

چه زیییسایییسای شمال در این روزها در حین زندگی روزمره و گشت و گذار در افرینش با  اییموتاووس روبرو میشویم:

امین